Get Adobe Flash player
Security Service
Security Service
Security Service
Security Service
Security Service
 
 
 
In België zijn er tal van regelgevingen, wetten en instellingen die de brandveiligheid in de gebouwen controleren. Het is als gebruiker van een pand niet evident om aan al deze regels te voldoen. Daarom is het raadzaam om reeds in de bouwfase hier aandacht aan te geven. 
Hieronder vindt u de voornaamste factoren waarmee men rekening moet houden. 
Heeft u vragen in verband met brandveiligheid kan u steeds bij ons terecht of bij uw lokale brandweer. 
 
Wetgeving 
 
De wetgever heeft een aantal verplichtingen op papier gezet aangaande elektronische beveiliging met betrekking tot branddetectie. Een beperkt aantal panden krijgt het label 'hoog risico'. Dit zijn onder andere ziekenhuizen, hotels, rusthuizen, hoge gebouwen,…
De wetgeving legt een aantal regels op. Dit heeft te maken met het veilig evacueren van personen in geval van brand. 
 
Rookmelders in woningen 
 
VLAAMS GEWEST
 
8 mei 2009
 
Decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders
Belgisch Staatsblad 25.06.2009
Alle nieuwe woningen evenals alle woningen waar renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moeten voortaan uitgerust zijn met rookmelders. Deze mogen niet van het ionische type zijn en moeten conform aan de norm NBN EN 14604 zijn. De rookmelders gecertificeerd BOSEC zijn conform aan deze norm.
De Vlaamse regering kan afhankelijk van de kredieten die daartoe op de begroting worden ingeschreven, rookmelders ter beschikking stellen van de gemeenten ten einde de huurwoningen uit te rusten. De voorwaarden voor de toekenning en de plaatsing van de deze rookmelders zijn nog niet bepaald.
 
WAALS GEWEST
 
Belgisch Staatsblad 01.07.2003
 
De individuele en collectieve woningen gelegen in het Waalse Gewest moeten uitgerust worden met brandmelders. De eigenaar moet de aankoop-, installatie- en vervangingskosten dragen, de huurder zorgt voor het onderhoud van de brandmelders (artikel 12). 
 
21 oktober 2004
 
Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwezigheid van brandmelders in de woningen. Belgisch Staatsblad 10.11.2004.
De Waalse Regering verplicht de installatie van brandmelders in alle woningen. Elke verdieping is uitgerust met minstens één brandmelder, en elke verdieping met een nuttig oppervlak hoger dan 80 m² is uitgerust met minstens twee brandmelders. Indien er minstens vier brandmelders nodig zijn, worden deze onderling aangesloten of worden ze  vervangen door een brandmeldingsinstallatie van het gecentraliseerde type.
 
De brandmelders zijn optische rookmelders die conform zijn aan de NBN EN 14604  en zijn gecertificeerd in België (b.v. door BOSEC) of in een ander land van de Europese Unie. De installatie van de brandmelders stemt overeen met de Belgische of Europese normen. Bij gebreke van dergelijke normen worden de brandmelders geplaatst in de eerste binnenruimte of in de eerste van de kamers die op de verdieping aanwezig is (de hall of overloop die toegang verleent tot de slaapkamers, de inkomhall, ...).
Deze reglementering kadert in de Waalse Huisvestingscode die in werking trad in juli 2003. Dit besluit trad in werking voor nieuwe gebouwen op 20 november 2004 en is van toepassing op bestaande gebouwen vanaf 1 juli 2006.
 
BRUSSELS GEWEST
 
15 april 2004
 
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen 
Belgisch Staatsblad 05.05.2004 + erratum 11.06.2004
 
Sinds 1 juli 2005 zijn alle eigenaars die een woning of appartement verhuren, verplicht om een rookmelder te plaatsen in elk lokaal op het evacuatietraject (dat wil zeggen, elke ruimte die men moet doorlopen om vanuit de slaapkamer(s) de buitendeur van de woning te bereiken). De rookmelder moet gecertificeerd zijn door BOSEC of door een gelijkaardig erkend Europees organisme. Hij mag niet van het ionische type zijn en moet een ingebouwde batterij bevatten met een levensduur van meer dan vijf jaar of hij moet aangesloten zijn op het elektrisch stroomnet. In dit laatste geval moet er een noodbatterij voorzien worden. De verhuurder moet de aankoop- en installatiekosten dragen en moet de rookmelder vervangen ten laatste tien jaar na de oorspronkelijke plaatsing
 
Brandweer:
 
Naast deze wetgeving is de brandweer verantwoordelijk voor de brandveiligheid in hun district. Bij het openen van een gebouw voor professioneel gebruik of voor meerdere woningen is een goedkeuring van de brandweer verplicht. 
Dit advies moet men volgen anders kan de burgemeester van uw gemeente het gebruik van het gebouw verbieden. 
De brandweer zal rekening houden met de structuur van het gebouw, het evacueren van de personen, de toegang voor de brandweer, de opslag van gevaarlijke producten,…
Op al deze gebieden kan Security Service U bijstaan in het zoeken naar een juiste oplossing. 
 
ARAB:
 
Stelt U personeel te werk in uw gebouw dan moet men tevens rekeninghouden met het 
ARAB. Deze wet omschrijft de minimum maatregelen die men als onderneming moet stellen ter bescherming van zijn personeel. 
In hoofdzaak gaat dit over het plaatsen van een degelijk evacuatiesysteem en het houden van oefeningen. 
 
Verzekeringen:
 
Naast de wet en de brandweer zijn er tevens de verzekeringsmaatschappijen. Zij zullen bij brand de schade betalen en hebben er alle belang bij deze schade tot een minimum te beperken. Ook zij kunnen dus bijkomende voorwaarden stellen betreft de brandbeveiliging. Dit kan ondermeer inhouden: plaatsen van bijkomende branddetectie of sprinkler installatie, extra blusmiddelen, …
 
NBN S21-100:
 
In adviezen van de brandweer en in lastenboeken wordt regelmatig verwezen naar de NBN S21-100 norm. 
Deze norm omschrijft in detail hoe het branddetectiesysteem moet worden opgebouwd. Hoe en waar moeten de detectoren geplaatst worden, welke bekabeling moet er worden voorzien, welke noodvoeding moet de centrale bezitten, …
Moet uw project voldoen aan de NBN S21-100 norm dan zal Security Service  U graag helpen met het opstellen van een op uw situatie aangepaste studie.